Διοίκηση

Την διοίκηση του ΚΤΕ ασκούν ο Διευθυντής και το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή , τους Προϊσταμένους των Ερευνητικών Τομέων Τεχνολογίας και από έναν ερευνητή - εκπρόσωπο από το Επιστημονικό Προσωπικό του οικείου ΤΕΙ. Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Καταρτίζει, ανά διετία, το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κ.Τ.Ε., το οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση.
  • Εκτιμά το ετήσιο ερευνητικό έργο του ΚΤΕ και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και τον ισολογισμό του ΚΤΕ.
  • Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΚΤΕ και τον υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση.
  • Έχει την οικονομική διαχείριση του ΚΤΕ και αποφασίζει περί διορισμού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • Η θητεία των μελών του ΕΓΣ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

 

ΜΕΛΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Τ.Ε.

Σχολή: ΣΤΕΦ 

e-mail:  spil@teilar.gr

Τηλ : +3 02410684330

 

ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σχολή: ΣΤΕΦ

e-mail:  szaoutsos@teilar.gr

Τηλ : +302410684207, +302410684207556

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σχολή: ΣΤΕΓ

e-mail:  papachad@teilar.gr

Τηλ : +302410684283

ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Σχολή: ΣΤΕΦ

e-mail :  providas@teilar.gr

Τηλ : +30 2410684331

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣχολήΣΕΥΠ

e-mail: papaioannou@teilar.gr

Τηλ : +30 2410684448

 

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχολή : ΣΔΟ

email: gerogian@teilar.gr

Τηλ.: +30 2410684585