Τομέας Προστασίας Περιβάλλοντος

Οι στόχοι του Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:

  1. Η εκτέλεση ερευνητικών και μελετητικών προγραμμάτων είτε ανεξάρτητα ή από κοινού με Φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα. Τα ερευνητικά και μελετητικά αυτά προγράμματα επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα επεξεργασίας αέριων, υγρών και στερεών αποβλήτων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών που σχετίζονται με την επεξεργασία των παραπάνω αποβλήτων. Μία δραστηριότητα που αποτελεί και ερευνητική προτεραιότητα του τομέα είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων.
  2. Η τροποποίηση διεργασιών με σκοπό τη μείωση εκπομπών ρύπων
  3. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και,
  4. Η αξιολόγηση και παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.