Στρατηγική διερεύνηση διείσδυσης της επιχείρησης ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ στην αγορά της Αυστραλίας

Διάρκεια του Έργου: 05/03/2014 – 30/09/2014

Σύντομη περιγραφή:  <…>

Επιστ. Υπεύθυνος: Μπλάνας Γεώργιος

Φορέας: Κωστάκης Νικόλαος – ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ