Διάγνωση φυτονόσων σιτηρών, οσπρίων και άλλων καλλιεργουμένων φυτών

Διάρκεια του Έργου: 01/02/2015 - 31/08/2016

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Βαγγέλας Ιωάννης

Φορέας: BASF HELLAS