Τομέας Γεωργικών Τεχνολογιών

  • Στην πρωτογενή φυτική και ζωική παραγωγή, καθώς και την αλιεία - υδατοκαλλιέργειες.
  • Στη μεταποίηση των αγροτικών (φυτικών και ζωοκομικών) και αλιευτικών προϊόντων και την παραγωγή και διάθεση ηλεγμένων και ασφαλών τροφίμων.
  • Στην δασική παραγωγή (εκμετάλλευση δασών, βελτίωση ορεινών βοσκοτόπων, διαχείριση άγριας πανίδας και αξιοποίηση δασοκομικών προϊόντων).
  • Στην διαχείριση του αγροτικού (με την ευρεία έννοια) περιβάλλοντος.
  • Στην αειφορική διαχείριση των υδατικών, γεωλογικών και εδαφικών πόρων για την ορθότερη εκμετάλλευση των διατιθέμενων φυσικών πόρων με παράλληλη φροντίδα διατήρησης της περιβαλλοντικής ισορροπίας.
  • Στη εφαρμογή μοντέρνας τεχνολογίας συμβατικής και βιοτεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση των προϊόντων του.