Ανάπτυξη αναλυτικής μεθόδου και μέτρηση δειγμάτων με υγρή χρωματογραφία και φασματοσκοπία μάζας

measurement samples

Διάρκεια του Έργου: 16/05/2016 - 30/11/2016

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Μουλάς Ανάργυρος

Φορέας: RONTIS HELLAS AEBE