Έλεγχος ποιότητας αερίων, υγρών και στερεών εκροών της μονάδας βιοαέριο ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε. και στερεών εκροών για τη λίπανση αγρών

Διάρκεια του Έργου: 15/03/2016 - 14/03/2016

Σύντομη περιγραφή:  <...>

Επιστ. Υπεύθυνος: Μακρίδης Χρήστος

Φορέας: ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε.