Έργα

Αναλύσεις δειγμάτων και συμβουλευτική

Διάρκεια του Έργου: 7/3/2016 - 7/6/2016

Ανάπτυξη νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διάρκεια του Έργου: 23/2/2016 - 23/12/2016