Αρχική

  • wowslider
  • sliderpic8
1 2 sliderpic13 sliderpic84
cssslider by WOWSlider.com v8.7

ΕΡΕΥΝΑ

Αντικειμενική και εξακριβωμένη αναζήτηση πληροφοριών προς επίλυση κάποιου προβλήματος.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαμόρφωση όσο το δυνατόν περισσότερων διαφορετικών λύσεων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Νέες και πρωτοποριακές ιδέες για την υλοποίηση έργων.

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 143/Φ.Ε.Κ. 123/20-6-2001 και είναι υπό την εποπτεία και επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας,Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σε αυτό υπάγονται οι εξής πέντε Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.) οι οποίοι λειτουργούν στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας:

  1. Βελτίωσης Ιδιοτήτων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
  2. Γεωργικών Τεχνολογιών
  3. Βιοτεχνολογίας
  4. Εφαρμογών Πληροφορικής
  5. Προστασίας Περιβάλλοντος

Βασικός σκοπός του ΚΤΕ Θεσσαλίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή Τεχνολογικής Έρευνας, για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Η ανάπτυξη της Τεχνολογικής Έρευνας έχει συνεισφέρει στην βελτίωση των ήδη υπαρχουσών μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών, με τις οποίες εξυπηρετούνται οι ανάγκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και κατ' επέκταση της Χώρας. Βασικός στόχος του ΚΤΕ Θεσσαλίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών καθώς και η υποστήριξη βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων. Η συνεργασία μεταξύ του ΚΤΕ Θεσσαλίας και των παραγωγικών μονάδων της περιοχής της Θεσσαλίας επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της βελτίωσης της συμμετοχής της Εκπαίδευσης στην Παραγωγή, δεδομένου ότι οι ερευνητές του ΚΤΕ είναι στην πλειονότητά τους μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της περιοχής.